Fraskrivningserklæring

Vilkår

Du må godta disse vilkårene for å få tilgang til nettstedet. Tilgang til eller bruk av informasjon på nettstedet innebærer at du godtar disse vilkårene, samt at du avstår fra å rette noen form for krav mot MSD Animal Health eller mot selskapets datterselskaper, filialer eller ansatte i forbindelse med din bruk av nettstedet, eller i forbindelse med bruk av materiale, informasjon, meninger eller anbefalinger på nettstedet. Videre består vilkårene av følgende klausuler: Informasjon og fraskrivningserklæring Dette nettstedet, samt informasjon, navn, illustrasjoner, bilder, logoer og symboler som gjelder eller er tilknyttet Msd Animal Health og selskapets datterselskaper, filialer, produkter og tjenester, tilbys ”som det er” og på en ”som tilgjengelig”-basis uten noen form for garantier, verken uttrykkelige eller underforståtte, herunder, men ikke begrenset til, underforståtte garantier om håndverk, egnethet for et spesielt formål eller ikke-krenkelse. Informasjonen på dette nettstedet er utarbeidet i god tro for å gi informasjon om MSD Animal Health og selskapets produkter og tjenester. MSD Animal Health samt selskapets morselskaper, datterselskaper, filialer og ansatte er ikke under noen omstendigheter ansvarlige for skader av noen art, herunder, men ikke begrenset til, direkte, indirekte, spesielle, avledede og utilsiktede skader som skyldes bruk av eller tilgang til dette nettstedet, eller som følge av eller i forbindelse med materialer, informasjon, kvalifikasjoner eller anbefalinger på dette nettstedet. MSD Animal Health kan når som helst og uten varsel foreta tilpasninger, forbedringer og/eller endringer av disse vilkårene, samt av informasjon, navn, illustrasjoner, bilder, logoer eller symboler som er vist på denne nettsiden, eller av produkter og tjenester som det henvises til på denne nettsiden. Nettstedet kan inneholde lenker eller referanser til andre nettsteder som MSD Animal Health ikke har kontroll over. MSD Animal Health påtar seg ikke noe ansvar for innholdet på slike lenkede nettsider eller for eventuelle lenker på slike nettsider. Informasjon på dette nettstedet må ikke tilføyes, omarbeides, byttes ut eller endres, verken helt eller delvis.

Produktinformasjon

Nettstedet innholder informasjon om veterinærprodukter basert på europeiske registreringsdokumenter. Nettstedet kan henvise til produkter som enten ikke er tilgjengelige i ditt land, eller som markedsføres under et annet handelsnavn. Videre kan data om sikkerhet og virkning samt tilbakeholdelsestid for spesifikke produkter være forskjellig avhengig av lokale forskrifter. Kontakt din veterinær for mer informasjon.

Immaterielle rettigheter

Merk at materialene som er vist på dette nettstedet, herunder, men ikke begrenset til, alt redaksjonelt materiale, fotografier, illustrasjoner og annet grafisk materiale, samt navn, logoer, varemerker og servicemerker, tilhører Intervet International B.V. eller selskapets datterselskaper, filialer eller rettighetshavere og er beskyttet av opphavsrett, varemerke eller annen åndsrett. Andre produkter eller firmanavn som er nevnt på dette nettstedet, kan være varemerker som tilhører de respektive eierne. Kopiering, videreformidling, distribuering, spredning, salg, publisering, overføring eller sirkulering av slikt materiale eller deler av det er forbudt med unntak av følgende: (a) Du kan skrive ut eller laste ned utdrag av materialet på dette nettstedet som informasjon til ikke-kommersiell, personlig bruk. (b) Du kan kopiere materialet på dette nettstedet for å sende det i ikke-kommersielt øyemed til uavhengige parter for deres personlige informasjon såframt du bekrefter at MSD Animal Health er kilden til materialet, og du informerer tredjepart om at disse vilkårene også gjelder for dem og må etterleves. Ikke noe heri skal underforstått, gjennom innsigelsesavskjæring eller på annen måte tolkes som at Intervet MSD Animal Health eller en tredjepart overfører noen lisens eller rettighet under patent eller varemerke. Med unntak av det som er uttrykkelig nevnt ovenfor, skal ikke noe heri tolkes som en overføring av lisenser, opphavsrett eller annen immateriell eiendomsrett i forbindelse med slik informasjon, data, produkter eller tjenester.

Gjeldende lov og domsmyndighet

Vilkårene skal reguleres, tolkes og håndheves i samsvar med norsk lov. Eventuelle tvister som oppstår i forbindelse med nettstedet, skal utelukkende legges fram for og løses av kompetent domstol i Norge.

MSD Animal Health
Thormøhlensgate 55
5008 Bergen
Norge

Øverst på siden

katt